welcome

၈၈၈၈ ကို ဘယ္သူေတြ စခဲ့စခဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ စုေပါင္းပါ၀င္မွဳက အခရာက်သလို ဘယ္သူေတြေပးဆပ္ေပးဆပ္ အျဖဴအစိမ္းေလးေတြရဲ့ နီရဲတဲ့ေသြး ေတြ က အျမဲ သက္ေသ တည္ေနပါတယ္ ။

ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳကြန္ယက္

Saturday, October 3, 2009


ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရး လွဳပ္ရွားမႈ ကြန္ယက္
၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ တကာအဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးတို႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အျမင္သေဘာထားမ်ား ရႈပ္ေထြး ျခင္း၊ ၀ိ၀ါဒကြဲ ျပားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိပါေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမူ ကြန္ယက္၏ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သေဘာထားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္သည္။
၁။ န.အ.ဖ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၄င္းတုိ႕စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားေသာ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း ပုံ အေျခခံဥပေဒကို အေျခခံ၍ အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရး စသည္တို႕ ေပၚထြက္ လာျပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သက္ဆိုးရွည္ေရးကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအားလုံး လိုလားေတာင္းတလ်က္ရွိေသာ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ေပၚထြက္ လာမည္ မဟုတ္ဟု ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မွ ရႈျမင္သည္။
၂။ ထို႕ေၾကာင့္ န.အ.ဖ ၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ဆိုပါက လက္ရွိ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားအျပင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ျပႆနာမ်ား၊ တေန႕ထက္တစ္ေန႕ တုိးပြားလာေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ား စသည့္ အေထြေထြ ခၽြတ္ၿခံဳက်မႈမ်ားသည္ ယေန႕ကာလ အက်ပ္အတည္းမ်ားထက္ ပိုမိုဆိုး၀ါးလာျပီး တိုင္းျပည္ပ်က္သုဥ္းသည္ အထိ ျဖစ္ေပၚလာေပလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
၃။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ နိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား ေျပလည္ေစ ေရးအတြက္ ဆုိလွ်င္ နအဖအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုး လႊတ္ေပးၿပီး တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးမွ ေရြးေကာက္အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမွ အႏိုင္ရပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု မဟာမိတ္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညွိႏႈိင္း အေျဖရွာျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းျဖစ္ေပသည္။
၄။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အထက္ေဖၚျပပါ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား
မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကိုဦးတည္လ်က္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ အင္အားစုမ်ား အေနျဖင့္ န.အ.ဖ ၏ လုပ္ရပ္ကို တုိက္ရုိက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္၀ုိက္၍ျဖစ္ေစ အားေပးသည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေပသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ တုိင္း ျပည္အတြက္ ပိုမို ရွဳတ္ေထြးေစေသာ လုပ္ရပ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ထို႕အတူ န.အ.ဖ မွ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕ကို ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကရန္ အတြက္ ဖိအားေပးျခင္း နည္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဓမၼ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းျခင္း နည္းျဖင့္လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ရႈံ႕ခ်သည္။
၅။ န.အ.ဖ အေနျဖင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပည္သူလူထုမ်ား အမွန္တကယ္ လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး အတင္းအဓမၼ က်င္းပမည္ဆုိပါက အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမႈ အသြင္ျဖင့္ လူထု လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တနိုင္ငံလံုး ျပဳလုပ္သြားျပီး ထိုမွတဆင့္ ေပၚထြက္လာမည့္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ တိုက္ပဲြ၀င္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ကြန္ယက္မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလုိက္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္၊ - နိုင္ဥႆာ - ၀၈၅၀၅၂၇၃၀၆
- ကိုယဥ္ေထြး - ၀၈၄၅၇၅၅၄၁၇

ျပည္သူ ့လြတ္ေျမာက္ေရးလွဳပ္ရွားမႈ ကြန္ယက္
ေန႔စဲြ၊ ၃ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္။

0 comments: