welcome

၈၈၈၈ ကို ဘယ္သူေတြ စခဲ့စခဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ စုေပါင္းပါ၀င္မွဳက အခရာက်သလို ဘယ္သူေတြေပးဆပ္ေပးဆပ္ အျဖဴအစိမ္းေလးေတြရဲ့ နီရဲတဲ့ေသြး ေတြ က အျမဲ သက္ေသ တည္ေနပါတယ္ ။

၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ဥေရာပေရာက္မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ားညီလာခံ

Sunday, February 15, 2009

Free Burma, Free Aung San Suu Kyi

Forum of Burmese in Europe
BE, CZ, DE, DK , FIN, FR, NL, NO, PL, SE ,UK

၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ဥေရာပေရာက္မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ားညီလာခံ

ရက္စြဲ။ ၇/ ၈ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္

စပိန္နိုင္ငံ၊ ဘာစီလိုနာၿမိဳ႕တြင္၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၇)ရက္ႏွင့္(၈)ရက္ေန႔မ်ားတြင္က်င္းပခဲ့ သည့္ညီလာခံမွဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား။

၁။ စစ္အာဏာရွင္နအဖမွတဖက္သတ္ျပည္သူအေပၚတြင္အနိုင္က်င့္၍ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ၂၀၀၈ခုႏွစ္ အတုအေယာင္တရားမ၀င္သည့္အေျခခံဥပေဒအား လုံး၀အသိအမွတ္မျပဳနိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ဆက္
လက္၍ေဆာင္ရြက္က်င္းပမည့္အားလုံးပါ၀င္နိုင္ျခင္းမရိွသည့္ေရြးေကာက္ပြဲအားလည္းလုံး၀အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရိွသည့္အျပင္ျပင္း
ထန္စြာကန္႕ကြက္၍အတတ္နိုင္ဆုံးအင္တိုက္အားတိုက္နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ဆန္႕က်င္ေဆာင္ရြက္တိုက္ခိုက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

၂။ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏လုံၿခဳံေရးေကာင္စီနွင့္ပတ္သက္၍လန္ဒန္ၿမိဳ႕”BBC World Service” မွေဖေဖၚ၀ါရီလ(၇)ရက္ေန႕တြင္တင္ဆက္ခဲ့သည့္” Intellegence Square Debate ” အားကိုးကား ခ်က္အရယင္းလုံၿခဳံေရးေကာင္စီျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရးနွင့္ပတ္သက္၍ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ားပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ပါ၀င္ေသာျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းမွဳ
အားျပဳလုပ္ေပးရန္ႏွင့္စစ္အာဏာရွင္မွျပည္သူမ်ားအေပၚတြင္ ”Crime Against Humanity ”ေခၚလူသားမ်ားအေပၚတြင္ရာဇ၀တ္မွဳက်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္
” International Criminal Court” (ICC) ျဖစ္သည့္နိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မွဳတရားရုံးသို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္၍အေရးယူေပးရန္ကုလသမဂၢ၏ ”Responsiblity To Protect (R2P)”နည္းဥပေဒအရအျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္အေ၀းေရာက္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံအ မ်ိဳးသားညြန္႕ေပါင္းအစိုးရ(NCGUB)အားလည္းကုလသမဂၢတြင္ပိုမို၍ျပင္းထန္သည့္တင္ျပေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ေပးရန္။

၃။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသားေကာင္စီ(NCUB)၏လူထုတရပ္လုံးသို႔အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ (Concept Paper)အရညြန္႔ေပါင္းအစိုးရအားပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေရးတြင္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ မ်ား၊အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ဥေရာပေရာက္မ်ိဳးခ်စ္ျမန္မာမ်ား၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္လွ်က္(၃)လအခ်ိန္ပိုင္းအတြင္းအၿပီးသတ္
ဖြဲ႕စည္းေပးရန္၊ ယင္းလူထုတရပ္လုံးသို႔အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္တရပ္ လုံးတြင္ပါ၀င္ေသာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုဥေရာပနိုင္ငံတခုခ်င္းစီမွမိမိတို႕၏သေဘာ
ထားကိုျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသားေကာင္စီ(NCUB)သို႔သတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္ကာလ ပိုင္းျဖစ္သည့္မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔ေနာက္ဆုံးထား၍တင္ျပေပးရန္။

၄။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသားေကာင္စီ (NCUB) ၏ Credentials Challenge ကိစၥ နွင့္ပတ္သက္၍စစ္အာဏာရွင္နအဖအားမိမိတို႔တတ္နိုင္သေရြ႕နည္းမ်ိဳးစုံဘက္ေပါင္းစုံျဖင့္ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ရန္လိုအပ္သည္နွင့္
အညီကုလသမဂၢ၏အေထြေထြညီလာခံတြင္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ႏွင့္နိုင္ငံေတာ္သူ၊နိုင္ငံေတာ္သားအားလုံး၏ကိုယ္စား
တရား၀င္တင္ျပေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ခြင့္ကို ျပည္သူလူထု၏အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကိုအလြဲသုံးစြဲလုပ္ထားသည့္နအဖမွရရိွၿပီးလွ်င္၁၉၉၀ခုႏွစ္အ ေထြေထြေရြးေကက္ပြဲႀကီးမွျပည္သူမ်ားလြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္မဲေပး၍တင္ေျမွာက္လိုက္သည့္ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံအမ်ိဳးသားညြန္႔ေပါင္းအစိုးရမွာေလ့လာသူမ်ားအဆင့္တြင္တက္ေရာက္ေနရ ျခင္းကိုေထာက္ရွဳ၍
Credentials Challenge အစီအစဥ္အားေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္အဖြဲ႕ အစည္းမွဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

၅။ နိုဗယ္ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍နိုဗယ္ဆုေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မီတီသို႔ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာ လတြင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ုၿငိမ္းခ်မ္းစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေရႊ၀ါေရာင္လွဳပ္ရွားမွဳႀကီးအတြင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားႏွင့္
သီလရွင္မ်ားအားထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္တင္ျပျခင္း။

၆။ ဥေရာပသမဂၢမွစစ္အာဏာရွင္နအဖအေပၚတြင္ပိုမိုတိက်ျပင္းထန္သည့္စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မွဳမ်ား
(Targeted Sanctions) ခ်မွတ္ေပးေရးႏွင့္လူသားျခင္းဆိုင္ရာေထာက္ပံ့ျခင္း (Humanitarian Aid) ကိစၥတြင္ေအာက္ေျခလူထုႏွင့္နယ္စပ္ေဒသရိွတိုင္းရင္းသားမ်ားထံသို႔ေရာက္ရိွလွ်က္တိက်ျပတ္သားေသာတာ၀န္ယူမွဳႏွင့္
ရွင္းလင္းျပတ္သားျခင္း ( Accountability & Transparency) ရိွမွသာစစ္အာဏာရွင္နအဖ၏ အလြဲသုံးစားျပဳမွဳကိုကာကြယ္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပရန္။

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ကိစၥမ်ား။ (Working Plan)

အဂၤလန္နိုင္ငံ၊လန္ဒန္ၿမိဳ႔တြင္ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ FBE ညီလာခံအား ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဂၽြန္လ ၁၉၊ ၂၀ ၊ ၂၁ ရက္ေန႔တို႔တြင္က်င္းပရန္ပထမဦးစားေပးႏွင့္ဒုတိယဦးစားေပးအျဖစ္ဂ်ာမဏီနိုင္ငံတြင္က်င္းပရန္
ယင္းကာလအတြင္းစီစဥ္ေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ FBE အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႕အားေအာက္ပါအတိုင္း ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္။

(က)ေနာ္ေ၀းနိုင္ငံ
• ဦးေက်ာ္သြင္
• ဦးဗိုလ္ေသာင္း
• ကိုသက္ထြန္းဦး
(ခ)ဂ်ာမဏီနိုင္ငံ
• ဦးႏြယ္ေအာင္ ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရးရာအဖြဲ႔မွ ၂ ဦး
(ဂ)ဒိန္းမတ္နိုင္ငံ
• ကိုျမင့္ေ၀
• ကိုေတဇသူရ
(ဃ)ပိုလန္နိုင္ငံ
• ေဒါက္တာသန္းထိုက္
(င)အဂၤလန္နိုင္ငံ
• ဆရာေတာ္ဦးဥတၱရ
• ေဒါက္တာ၀င္းနိုင္
• ကိုျမင့္ေဆြ
(စ)ဆီြဒင္နိုင္ငံ
• ကိုမင္းေက်ာ္

ဤညီလာခံသို႔မတက္ေရာက္နိုင္ၾကသည့္နယ္သာလန္နိုင္ငံ၊ဖင္လန္နိုင္ငံ၊ခ်က္သမၼတနိုင္ငံ၊ျပင္သစ္နိုင္ငံ၊ဘယ္လ္ဂ်ီယံနိုင္ငံမ်ားမွ
အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔အတြက္မိမိတို႔၏ကိုယ္စားလွယ္စါရင္းကို FBE အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႔သို႔ရက္သတၱ ၄ ပတ္အတြင္းပို႔ေပးရန္။
FBE ညီလာခံအတြက္အေထြေထြမတည္ရန္ပုံေငြေကာက္ခံရာတြင္စုစုေပါင္းယူအက္စ္ေဒၚလာ ႏွစ္ေထာင္ႏွစ္ရာသုံးဆယ္ငါး
(၂၂၃၅) ရရိွလွ်က္၎မွပဏာမရရိွေသာေငြသားေဒၚလာေျခာက္ရာ ရွစ္ဆယ္ငါး(၆၈၅) အား Woman of Burma Org. UK မွ ယာယီထိန္းသိမ္းထားပါသည္။

FBE ဘဏၰာေရးေကာ္မီတီအျဖစ္
၁။ဆရာေတာ္ဦးဥတၱရ
၂။ေဒါက္တာ၀င္းနိုင္
၃။ဦးႏြယ္ေအာင္ တို႔အားေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္။


FBE ညီလာခံ၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားပိုမိုေစာလွ်င္တိက်စြာေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးနွင့္အဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံ မ်ားအခ်င္းခ်င္းပိုမိုေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံနိုင္ေရးအတြက္ Skype Meeting ကိုေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၂ ရက္(တနဂၤေႏြ)ေန႔
ညေန ၅ နာရီ (လန္ဒန္စံေတာ္ခ်ိန္)မွစ၍အပတ္စဥ္တနဂၤေႏြေန႔ညေန ၅ နာရီ (လန္ဒန္စံေတာ္ခ်ိန္)တိုင္းတြင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။
စစ္အာဏာရွင္နအဖ၏၂၀၁၀ ခုေရြးေကာက္ပြဲအားဆန္႔က်င္သည့္ေဆာင္ရြက္မွဳ (Anti-Election Campaign) ကိစၥအားအပတ္စဥ္ Skype Meeting တြင္အေသးစိတ္ညိွႏိွဳင္းရန္ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။The Forum of Burmese in Europe (FBE) represents a net work of Burmese people across Europe and is advocating for democracy, social justice and human rights in Burma. The FBE strongly rejects the military dictatorial rule in Burma and has been working closely together with the democratic forces around the world.

1 comments:

marry said...

Blogs are so informative where we get lots of information on any topic. Nice job keep it up!!
_____________________________

Education Dissertation