welcome

၈၈၈၈ ကို ဘယ္သူေတြ စခဲ့စခဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ စုေပါင္းပါ၀င္မွဳက အခရာက်သလို ဘယ္သူေတြေပးဆပ္ေပးဆပ္ အျဖဴအစိမ္းေလးေတြရဲ့ နီရဲတဲ့ေသြး ေတြ က အျမဲ သက္ေသ တည္ေနပါတယ္ ။

အဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းျခင္းမ်ားကို ပေပ်ာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ မည္ဟု သေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း

Thursday, November 19, 2009

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳအဖြဲ ့ အစည္းအေ၀းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံနွင့္ ပတ္သတ္၍စစ္အုပ္စုဟာ
စိတ္ပ်က္ဖြယ္ေကာင္းေႀကာင္းကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွေျပာႀကားခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာစစ္အစိုးရနွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ILO တို ့ မွာ နွစ္စဥ္ နားလည္မွဳစာခြ်န္လႊာမ်ားေရးထိုးျပီး အဓမၼ
လုပ္အားေပးေစခိုင္းျခင္းမ်ားကို ပေပ်ာက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ မည္ဟု သေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက
သာဂတိဂ၀က္မ်ားေပးျပီး ျပည္နယ္တိုင္းတို ့တြင္၇ွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္တို ့မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္
အဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းခံရသူမ်ား၏ တိုင္ႀကားခ်က္မ်ားအားထိေရာက္စြာမေျဖရွင္းေပးခဲ့ေပ။ ILO(ရန္ကုန္ရံုး)သို ့တိုင္ႀကားသူ
မ်ား ကိုလည္း ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္း၊ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားျပဳေနသလို ေအာင္လံ ျမိဳ ့တစ္ျမိဳ ့တည္းပင္ လယ္သမားျပႆနာ နွင့္
ရန္ကုန္ ILO ရံုးသို ့ တိုင္ႀကားေသာ သူ ၁၈ ဦး ကို ဖမ္းဆီးထားျပီး အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၅ နွစ္ မွ ၉ လအထိ အက်ဥ္းက်ဆဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္အသက္၁၈ နွစ္မျပည့္ေသးတဲ့ကေလးစစ္သားေတြအဓမၼစုေဆာင္းေနတာေတြလည္းပိုလို ့ပင္တိုးပြါးေနပါတယ္
ဒါေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပမဲ့ ILOGoverning Body အစည္းအေ၀းမွာမေန ့ကျမန္မာျပည္အေရးေဆြးေႏြးျဖစ္
ခဲ့ပါတယ္။။ (Governing Body)နဲ ့ပတ္သတ္လို ့က်မ အက်ဥ္းေလး၇ွင္းျပပါမယ္ ။။

ILO အုပ္ခ်ဳပ္မွဳအဖြဲ ့ (The Governing Body) သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ အစည္းအေ၀းတစ္နွစ္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ျပီး(ILO) ညီလာခံ
နွင့္အျခားအစည္းအေ၀းမ်ားနွင့္ဆိုင္ေသာေခါင္းစဥ္မ်ား(Agenda) ကိုေရးဆြဲျခင္း၊ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွတ္တမ္းတင္ျခင္းနွင့္ဤ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္းေနာက္ဆက္တြလုပ္ငန္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားရံုး၏ညႊန္ႀကားေရးမွဳး
ခ်ဳပ္ခန္ ့အပ္ျခင္းနွင့္ရံုး၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကိုလမ္းညႊန္မွဳျပဳျခင္းတို ့ကိုေဆာင္၇ြက္ျခင္းအေျခခံျဖင့္အလုပ္သမားစံနွဳန္း
အျပင္အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအခြင့္အေရးမ်ားကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္အဖြဲ ့အစည္း(၃)ရပ္ကိုဖြဲ ့စည္း
ထားပါတယ္။။
အဲဒီ့အဖြဲ ့ေတြကေတာ့ (၁)ေဆြးေႏြးပြဲနွင့္ ဆံုးျဖတ္မွဳမ်ားဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအဖြဲ ့
(၂)လႊတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြဲ ့စည္းခြင့္နွင့္ပတ္သတ္၍အျဖစ္မွန္ေဖာ္ထုတ္ေရးနွင့္ျဖန္ေျဖေရးေကာ္မရွင္
(၃)လႊတ္လပ္စြာအသင္းအပင္းဖြဲ ့စည္းခြင့္ဆိုင္ရာေကာ္မတီတို ့ ျဖစ္ပါတယ္ ။။
ဒီေကာ္မတီေတြ ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့လက္ရွိ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရမွုေတြအတြက္ ျပႆနာေျဖ၇ွင္းေပးဖို ့ရာ
ခိုင္မာစြာရပ္တည္ေနသလို ျမန္မာျပည္ထဲမွာလည္း အသက္အႏၱယယ္ကိုေတာင္ ျခိမ္းေျခာက္ခံရတဲ့အေျခအေနေတြကိုရင္ဆိုင္ျပီး
ILO ရံုးစိုက္ထားတာ သိနိုင္ပါတယ္။။ဒါေပမဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ မိုက္မဲစြာပဲ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ ့အစည္းႀကီးအေပၚကိုေတာင္အေလး
မထားပဲ လွည့္ဖ်ားေနႀကတဲ့အတြက္ ယခုလ ၁၈ ရက္မွာက်င္းပျပီးတဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မွဳအဖြဲ ့ကေတာ့ ျမန္မာစစ္အုပ္စုအေပၚကိုယုတ္မာ
မွန္းပိုလို ့သေဘာေပါက္လာပါျပီလို ့က်မယူဆပါတယ္ ။။က်မတို ့တစ္ေတြကလည္းနိုင္ငံတစ္ကာအဖြဲ ့အစည္းေတြအားကိုပဲမေမ်ာ္
ပဲ ကိုယ္တိုင္ေဆာင္၇ြက္ရမွာက မတရားတာကို မတရားဘူးလို ့ေျပာရံု တင္ျပရံုပါပဲ ကာယကံရွင္ေတြကမတင္ျပရင္ ကူညီခ်င္သူ
ေတြအဖို ့ကိုင္တြယ္ဖို ့သိတ္မလြယ္လွပါဘူး။ တိုင္ရင္ တင္ျပရင္ အဖမ္းခံရမွာပဲ လို ့ ဆိုတဲ့ ေႀကာက္ရြ့ံစိတ္ေတြကိုေတာ့ ႀကိုးစားျပီး
ရင္ဆိုင္ႀကရပါမယ္ ။ စစ္အုပ္စုဟာ နိုင္ငံတစ္ကာဥပေဒ စံနွဳန္းေတြ သေဘာတူညီမွုေတြ ခ်ိဳးေဖာက္ျပီးအႀကမ္းဖက္ေနေပမဲ့ဒါဟာ
ကာလအ၇ွည္ႀကီး ျပဳမူသြားနိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္က ေခါင္းငံု ့ခံေနရင္ေတာ့သားစဥ္ေျမးဆက္ ခံေနရမွာပါပဲ ။
ဒါ့ေႀကာင့္ အလုပ္သမားလယ္သမားထုနဲ ့ျပည္သူကို က်မ အႀကံျပဳခ်င္တာကေတာ့ အလုပ္သမားေတြ လယ္သမားေတြ မိမိအခြင့္
အေရးေတြ ကို ေတာင္းယူပါ အဓမၼခိုင္းတာေတြ မလုပ္ပါနဲ ့ လုပ္ရရင္လည္းတင္ျပပါ ရန္ကုန္ အိုင္အယ္အိုရံုးရွိသလို အမ်ိဳးသား
ဒီမိုကေရစီအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ရဲ့ အလုပ္သမားလယ္သမားေရး ဌါနမွာလည္း တင္ျပနိုင္ပါတယ္ ။မိမိကေလးေတြ စစ္ထဲ အတင္းအသြင္းခံရ
တာကအစ တရားမ၀င္ပါဘူး ။ဒါကိုျမန္မာျပည္သူေတြ အေတာ္နားလည္လာျပီလို ့လည္းက်မ ယံုႀကည္ပါတယ္ ။ အထူး မတ္ဆိတ္
ေပးခ်င္တာကေတာ့ ILO ကေန ICJ ကို တင္ျပျပီး ကုလသမဂၢ မွာစစ္အုပ္စုကို ပိုင္ပိုင္နိုင္နိုင္အေရးယူနိုင္ခဲ့ရင္ျဖင့္ ဘယ္ဗီဒိုအာဏာ
နဲ ့မွပယ္ခ်လို ့မရသလို (အဲ--သတိရလို ့ထဲ့ေျပာရဦးမယ္ ဘယ္အေ၀းေရာက္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး) ရဲ့ လက္မွတ္မွမလို
ပါဘူး။။ ဒီေတာ့ မတရားမွဳေတြ ကိုေျဖ၇ွင္းေပးမဲ့ အလုပ္သမားခံုရံုးႀကီးကေန ျမန္မာျပည္ထဲ က မတရားမွဳတိုင္စာေတြ ၇ွိမွ စစ္အုပ္
စု ကိုအျပတ္အသတ္ေမာင္းထုတ္နိုင္မယ္ဆိုတာ သတိထားမိႀကဖို ့နဲ ့ အလုပ္သမားထုအခြင့္အေရးအတြက္၀ိုင္း၀န္းႀကစို ့
ေမအိခင္(လယ္ေ၀း)

0 comments: