welcome

၈၈၈၈ ကို ဘယ္သူေတြ စခဲ့စခဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ စုေပါင္းပါ၀င္မွဳက အခရာက်သလို ဘယ္သူေတြေပးဆပ္ေပးဆပ္ အျဖဴအစိမ္းေလးေတြရဲ့ နီရဲတဲ့ေသြး ေတြ က အျမဲ သက္ေသ တည္ေနပါတယ္ ။

အမ်ဳိးသားေန႕

Tuesday, November 10, 2009

အမ်ဳိးသားေန႔ဆုိဟုဆိုလိုက္သည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ကၽြန္ေတာ့ရင္ထဲတြင္ အလုိလုိနားလည္ၿပီးသားျဖစ္ ေနသည့္အခ်က္မွာ “ ျမန္မာေက်ာင္းသားထုသည္ မတရားသည့္အမိန္႔အာဏာ မ်ားကို တြန္းလွန္ခဲ့သည္။ ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။ အၾကမ္းမဖက္လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ တုိက္ဖ်က္ခဲ့ၾကသည္ ” ဆုိသည့္အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာလူမ်ဳိးတိုင္း တကၠသုိလ္ပညာ ကိုသင္ၾကားခြင့္ မရရွိႏိုင္ေစရန္ အဖက္ဖက္မွ ကန္႔သတ္ဖိႏွိပ္ထား သည့္ တကၠသိုလ္ဥပေဒ ကို ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားထု၏ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ၊ အနစ္နာခံမႈ ၊ ဇြဲ သတၱိ၊ လုံလ၀ီရိယတို႔ ၏ ေအာင္ျမင္ရာ လည္းျဖစ္ေပသည္။
ကိုလုိနီေခတ္ တကၠသိုလ္ ဥပေဒ တြင္ -
- ျမန္မာျပည္တြင္ တကၠသိုလ္တစ္ခုတည္းသာ ရွိရမည္။ ထုိတကၠသုိလ္ လက္ေအာက္တြင္ လည္း ေကာလိပ္ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းတည္းသာ ရွိရမည္။
- ထုိတေက်ာင္းတည္းေသာ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသည္လည္း ရန္ကုန္မွာပင္ရွိရမည္။
- ထုိေကာလိပ္ေက်ာင္းတြင္ စာသင္လိုေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားတုိ႔သည္ ေက်ာင္း အိပ္ေက်ာင္းစားမ်ား အျဖစ္ေနရမည္။[1]
စသည့္အခ်က္မ်ားပါ၀င္ေပသည္။
ထိုအခ်ိန္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသုိလ္ ဟူ၍မရွိေသးဘဲ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ႏွင့္ ယုဒႆန္ေကာလိပ္ စသည့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းသာရွိသည္။ ယင္းေကာလိပ္ေက်ာင္းႏွစ္ေက်ာင္းသည္လည္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ ကာလကတၱားတကၠသိုလ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ တည္ရွိေပသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားကိုေထာက္ရႈပါက အဂၤလိပ္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတုိင္း ပညာရည္ ျမင့္မားတုိးတက္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈေၾကာင့္ စနစ္တက် စီမံထားသည္ကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ပညာရပ္မ်ားကို ဆက္လက္သင္ၾကားလုိပါက ႏိုင္ငံျခားတုိင္း ျပည္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားရေပသည္။ “ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားျခင္းကို ထုိေခတ္ ထိုအခါကမဆုိထားႏွင့္ ယေန႔ အခ်ိန္အခါ၌ ပင္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစု လက္လွမ္းမမွီႏိုင္ေသး သည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။”
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းထားရွိရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက ေတာင္း ဆုိခဲ့ၾကသည္။ ထုိသည္ကို အဂၤလိပ္အစိုးရအေနျဖင့္ လုိက္ေလ်ာျခင္းျပဳသည့္အေနျဖင့္၊ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ႏွင့္ ယု ဒႆန္ ေကာလိပ္တုိ႔ကို ေပါင္း၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အျဖစ္ထားရွိမည့္ အေနျဖင့္ အထက္ေဖၚျပပါ “ရန္ကုန္တကၠ သုိလ္ ဥပေဒ” ကိုထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။
အဂၤလိပ္အစိုးရသည္ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ အတြင္းတြင္ ယင္းဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္အစိုးရ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္သည့္ တကၠသုိလ္ဥပေဒ ကိုၾကည့္မည္ဆုိပါက ေၾကးရတတ္ လူခ်မ္းသာမ်ားသာ တကၠသိုလ္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ျပဌာန္းထားသည္ကိုေတြ႔ ရမည္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တကၠသိုလ္ပညာေရးသို႔ တုိးျမွင့္ေပးလုိက္သည္ဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစု လက္လွမ္းမမွီႏိုင္ေစရန္အတြက္ မတရားသည့္ဥပေဒကို ျပဌာန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
“ဥပေဒဟူသည္ ျပဌာန္းသင့္မွသာျပဌာန္းရေပသည္။ျပဌာန္းသင့္သည္ဆုိရာတြင္လည္း မျဖစ္မေန ကန္႔သတ္သင့္ သည့္အခ်က္ကိုသာ ကန္႔သတ္ျပဌာန္းရေပသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ႀကီးစြာေသာ ဆုိးက်ဳိးကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္ေပ သည္။”
ထို႔အတူ အဂၤလိပ္ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားအမ်ားစု၏ ပညာရည္တုိးတက္ျမင့္မားမႈကို မလိုလားသျဖင့္ ကန္႔သတ္လိုက္ေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဥပေဒ မွသည္ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနိီကို ဆန္႔က်င္ေတာ္ လွန္ရန္ ျပန္လည္ အစပ်ဳိးသည့္ အမ်ဳိးသားစိတ္ဓာတ္တို႔ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားရာ “ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း သားသပိတ္” စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ရေပသည္။တနည္းဆုိရပါလွ်င္ အဂၤလိပ္အစိုးအရအေနျဖင့္ မေကာင္းသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပန္ဌာန္းလိုက္သည့္ ယင္းဥပေဒေၾကာင့္ပင္ ကိုလိုနီနယ္အုပ္စိုးမႈကို အစပ်ဳိး တြန္းလွန္ၿဖိဳဖ်က္ ႏိုင္ရန္ လမ္းစကို ဖြင့္လွစ္ေပးလုိက္သကဲ့သို႔ျဖစ္သြားရေပေတာ့သည္။
၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္မွ -
၁။ ေကညီပိတ္
၂။ ထြန္း၀င္း
၃။ ေဖသိန္း
၄။ဘခင္
၅။ ဘရွင္ (သံတြဲ)
၆။ ဘရွင္ (ထား၀ယ္)
၇။ ဘဦး
၈။ ဘိုးကြန္း
၉။ လွတင့္
၁၀။ ေမာင္ဧ
၁၁။ ေအာင္ဒင္
စသည့္ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား (၁၁) ဦးတုိ႔သည္ ယင္းဥပေဒကို သပိတ္ေမွာက္ၾကရန္ ေရႊတိဂုံ ဘုရား စေန ေထာင့္တြင္ သစၥာဆုိ အဌိဓာန္ ျပဳခဲ့ၾကသည္။[2]
ဒီဇင္ဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္မူ ဗဟန္း ဦးအရိယ ေက်ာင္းတုိက္အစည္းအေ၀းတြင္၊ အထက္ေဖၚျပပါ ေက်ာင္းသားမ်ားအျပင္ -
၁။ ကိုလွစိန္
၂။ ကိုဘတင္
၃။ ကိုျမ (အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးသခင္ျမ)
၄။ ကိုျမင့္
၅။ ကိုဖိုးက်ား ( အမ်ဳးိသားပညာ၀န္)
၆။ ကိုစုိး၀င္း
၇။ ကိုဖုိးလတ္
၈။ ကုိထြန္းေဖ
၉။ ကိုဘဟန္
၁၀။ ကိုဘေက်ာ္
၁၁။ ကိုလူေဖ၀င္း (အၿငိမ္းစား ညႊန္ၾကားေရး၀န္၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
၁၂။ ကိုေမာင္ကို
၁၃။ E.ေမာင္စိန္
၁၄။ N.C ဆင္း
၁၅။ မစၥတာ ဘုိ႔စ္
စသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ထပ္တုိးပါ၀င္လာခဲ့ၾကၿပီး ဆုုံျဖတ္ခ်က္မ်ားားအျဖစ္-
(၁) ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာလက္ေထာက္ဘုရင္ခံ ဖုတ္တေစၦ ဆာရယ္ ဂ်ီနယ္ကရက္ေဒါက္ သည္ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ သို႔ေရာက္ရွိ လာၿပီးသကာလ ျမန္မာျပည္တြင္ သီးသန္႔ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းႀကီးဖြင့္ၿပီးေၾကာင္း ေၾကျငာေသာအခါ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ယုဒႆန္ေကာလိပ္ ထုိေကာလိပ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းရွိေက်ာင္းသားႀကီးမ်ားတို႔က မိမိတို႔စာအုပ္မ်ားကို ေပြ႔ပိုက္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းကို သပိတ္ေမွာက္တုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲသည္ဟု ေအာ္ဟစ္ ခုန္ေပါက္ကာ တညီတညြတ္တည္း ထြက္ခြာလာၾက ရန္။
(၂) ဤသို႔ သပိတ္ေမွာက္တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲၿပီးကာမွ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဥပေဒသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား အထက္တန္းပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ တံခါးပိတ္၀ါဒ က်င့္သုံးထားသည့္ နစ္နာခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးရန္ ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲဲ႕ ျဗဴရိုကရက္အစိုးရသို႔ အေရး ဆိုေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္
(၃) ျပဳျပင္ေပးရန္ တရားေသာေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို နယ္ခ်ဲ႕တို႔က ျပဳျပင္၍ မေပးသမွ်ကာလပတ္လုံး ေက်ာင္းျပန္၍ မတက္ေရာက္ၾက ရန္ - စသည့္အခ်က္မ်ားကိုဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။[3]
ဤ သို႔ျဖင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဥပေဒပါ မတရားေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို သပိတ္ေမွာက္တိုက္ပြဲ၀င္ၾက ရန္ဆုံးျဖတ္လုိက္ၾကၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း ဒီဇင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔တြင္ ဗဟန္းရွိ ဆရာေတာ္ ဦးအရိယ ေက်ာင္းတုိက္တြင္ သပိတ္စခန္း စတင္ဖြင့္လွစ္လုိက္ၾကသည္။
ရွင္းလင္းျပတ္သား၊ ရဲရင့္လွသည့္ ေက်ာင္းသားစိတ္ဓာတ္ကို အထက္ေဖၚျပပါ ေက်ာင္းသား (၂၆) ဦးတို႔ က ထင္ထင္ရွားရွား ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ျပသခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ မတရားမႈကို တြန္းလွန္ဖယ္ရွားရဲၾကသည့္ ေက်ာင္းသားထု၏ သမုိင္းမွတ္တုိင္ ထြန္းေတာက္မႈကို အစျပဳခဲ့သည့္ ေနထူးတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္ဆိုကလည္း လြန္အံ့ထင္မည္မဟုတ္ပါ။
ထုိေန႔သည္ အမ်ဳိးသားေန႔ျဖစ္သည္။ထိုေန႔သည္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ (၁၀) ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။
၁၉၂၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ တြင္၊ ရန္ကုန္ ဂ်ဴဗလီ ခန္းမ ၌ က်င္းပေသာ ဂ်ီစီဘီေအ အသင္းႀကီး၏ အထူးညီလာခံမွ တန္ ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ (၁၀) ရက္ေန႔ကို အမ်ဳိးသားေအာင္ပြဲေန႔အျဖစ္ တညီတညြတ္တည္း သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ မူ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အတြင္း၀န္ရုံးသုိ႔ သြားေရာက္ လွည့္လည္ ေၾကြးေၾကာ္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အျပင္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ အထက္တန္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ပါ၀င္ လာသည္အထိ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ေပ သည္။ေနာက္ဆုံးတြင္ ျပည္သူလူထု၏ပူးေပါင္းပါလာမႈေၾကာင့္အမ်ဳိးသားပညာေရးေကာင္စီ၊ အမ်ဳိးသားေကာလိပ္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသား အထက္တန္း ေက်ာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္အထိ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိခဲ့ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား ေအာင္ပြဲေန႔ ဟူသည္ “ ကိုလုိနီနယ္ခ်ဲ႕ကို ေတာ္လွန္သပိတ္တုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ေန႔ထူးေနျမတ္တစ္ရပ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ မတရားသည့္ အမိန္႔အာဏာျဖစ္သည့္တကၠသိုလ္ဥပေဒကို အမ်ဳိးသားေရး တာ၀န္ တစ္ရပ္အျဖစ္ တြန္းလွန္ဖီဆန္ခဲ့သည့္ သမိုင္းမွတ္တုိင္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ေပေတာ့သည္ ။။

ေစာေက်ာ္ေက်ာ္မင္း

[1] ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဥပေဒ “ျမန္မာ့သတင္းဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ အဖြဲ႔ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ”
[2] ၁၉၂၀ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသပိ္တ္ “သတင္းဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာအဖြဲ႔ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ”
[3] ၁၉၂၀ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသပိတ္ “သတင္းဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာအဖြဲ႕ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွ”

0 comments: