welcome

၈၈၈၈ ကို ဘယ္သူေတြ စခဲ့စခဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ စုေပါင္းပါ၀င္မွဳက အခရာက်သလို ဘယ္သူေတြေပးဆပ္ေပးဆပ္ အျဖဴအစိမ္းေလးေတြရဲ့ နီရဲတဲ့ေသြး ေတြ က အျမဲ သက္ေသ တည္ေနပါတယ္ ။

စစ္ အုပ္စုမွ ေပၚတာ ဆြဲ ၍ အဓမ ေစခိုင္းခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားသိေစရန္

Thursday, January 27, 2011

အက်ဥ္းေထာင္နွင့္ဆက္စပ္သည့္ အဓမၼအလုပ္ေစခိုင္းျခင္း

လူသားမ်ားအားမိွဳင္းရွင္း ကိရိယာအျဖစ္

ေဆာင္က်ဥ္းခိုင္းမွဳေႀကာင့္ေႀကာက္လန္ ့ထြက္ေျပးခဲ့ ေသာအက်ဥ္းသားမ်ားအား ေသနတ္နွင့္ပစ္ခတ္

ခဲ့သျဖင့္ ဒဏ္ရာျပင္ထန္စြာရသူ ေသဆံုးရသူမ်ားရွိခဲ့ေလသည္။

ဤ အမွဳသည္ စစ္အုပ္စုက်ဴးလြန္ေသာရာဇ၀တ္မွဳ အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း နိုင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းမ်ား နွင့္ သေဘာတူထားေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အရွက္မဲ့စြာ စဥ္ဆက္မပ်က္ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္ စစ္အုပ္စု၏ တရားလက္မဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေႀကာင္


အက်ဥ္းေထာင္ရွိ္ အဓမၼအလုပ္ေစခိုင္းမွဳသည္ နိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညြန္း အဆင့္အတန္းမ်ားနွင့္

မည္ကဲ့သို ့ဖီလာ ဆန္ ့က်င္ ေနပါသနည္း။

ျပဌါန္းခ်က္(၂၉) က အတင္းအႀကတ္အလုပ္ခိုင္းေသာအလုပ္ကိုတရား၇ံုး၏ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း၏အက်ိဳးဆက

္ရလဒ္အျဖစ္ ၄င္း၏ အဓမၼေစခိုင္းမွဳ၏အဓိပါယ္ရလဒ္မွသိသိသာသာ ဖယ္ခ်န္ထားပါသည္။ သိုေသာ္ဤျခြင္းခ်က္

ကအေရးႀကီးေသာ အေျခအေနတခ်ိဳ ့ကိုျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစပါသည္။

အက်ဥ္းေထာင္တြင္း အဓမၼေစခိုင္းမွဳမေျမာက္ေသာ အေျခအေနမ်ားမွာ

(၁) အက်ဥ္းသား လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္အလုပ္ (သို ့) လုပ္ငန္းသည္ တရားရံုး၏ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ရလဒ္ အျဖစ္အတင္းအႀကတ္ခိုင္းေသာအလုပ္မ်ိဳးျဖစ္ရမည္။

(၂)ထိုအလုပ္ (သို ့)လုပ္ငန္းကိုလူထုကခန္ ့အပ္ထားေသာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ ထိမ္းသိမ္းကြပ္ကဲမွဳ

ေအာက္တြင္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

(၃) ထိုသူ (သို ့) လူမ်ားသည္ မိမိတို ့အလိုရွိသလို သေဘာရွိအသံုးခ်မည့္ပုဂလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုမၼဏီ

မ်ားနွင့္အဖြဲ ့အစည္းတို ့ကို ငွါးရမ္းျခင္း(သို ့)၄င္းေနရာမ်ားတြင္ေနရာခ်ထားလုပ္ကိုင္ေစျခင္းမျပဳရ။

ဤ အေျခအေန(၃)ရပ္မွတရပ္ရပ္ ကို လိုက္နာမွဳမရွိျခင္းသည္ဤ ဥပေဒကို အသံုးမျပဳနိုင္မည့္အေျခအေန

အျဖစ္သို ့သက္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အက်ဥ္းေထာင္အလုပ္နွင့္ ဥပေဒ ၏ လက္ေတြ ့က်င့္သံုးမွဳသည္

ျပဌါန္းခ်က္ အမွတ္(၂၉) နွင့္ ဆန္ ့က်င္ ေသြဖီသြားမည္ျဖစ္ေပသည္ ။

ဤ ျပဌါန္းခ်က္ ၂၉ အဓမၼ လုပ္အားေစခိုင္းမွဳဆိုင္ရာ (ပေပ်ာက္ေရးကို)သည္ ILO နွင့္ ျမန္မာ သေဘာတူညီ

ထားျခင္းရွိျပီးသည့္အျပင္ ျမန္မာစစ္အုပ္စု နွင့္ ILO နားလည္မွွဳ စာခြ်န္ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး စစ္အုပ္စုကိုယ္တိုင

္ လိုက္နာက်င့္သံုးပါမည္ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ပါမည္ဟု သေဘာတူထားျခင္းျဖစ္သည္.။

ဤ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို နည္းလမ္းေပါင္းစံုနွင့္ ခ်ိဳးေဖာက္သည့္အျပင္ ယခုျဖစ္ပြါးေသာဖလူးေဒသ

စစ္မ်က္နွာျပင္တြင္ မိထၳီလာေထာင္ ၊ အင္းစိန္ေထာင္၊ နွင့္ျမန္မာနိုင္ငံေထာင္အသီးသီးမွ အက်ဥ္းသား

၄၀၀ေက်ာ္ကိုထုတ္၍ အဓမၼခိုင္းေစမွဳ ကို ျပဳလုပ္သည့္အျပင္ လူသားမ်ားအားမိွဳင္းရွင္း ကိရိယာအျဖစ္

ေဆာင္က်ဥ္းခိုင္းမွဳေႀကာင့္ေႀကာက္လန္ ့ထြက္ေျပးခဲ့ ေသာအက်ဥ္းသားမ်ားအား ေသနတ္နွင့္ပစ္ခတ္

ခဲ့သျဖင့္ ဒဏ္ရာျပင္ထန္စြာရသူ ေသဆံုးရသူမ်ားရွိခဲ့ေလသည္။

ဤ အမွဳသည္ စစ္အုပ္စုက်ဴးလြန္ေသာရာဇ၀တ္မွဳ အျဖစ္ေသာ္လည္းေကာင္း နိုင္ငံတကာအဖြဲ ့အစည္းမ်ား နွင့္ သေဘာတူထားေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အရွက္မဲ့စြာ စဥ္ဆက္မပ်က္ခ်ိဳးေဖာက္ေနသည့္ စစ္အုပ္စု၏ တရားလက္မဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေႀကာင္းကို နည္းဥပေဒသမ်ားအား ကိုးကား၍ တင္ျပအပ္ပါသည္။

0 comments: